Testas

Atlikite anglų kalbos testą ir sužinokite kokiu lygiu mokate anglų kalbą! Testas yra NEMOKAMAS.

Testą sudaro 40 klausimų, kurie pateikiami sunkėjančia tvarka.

Rezultatą sužinosite iš karto. Bus parodomi visi teisingi atsakymai bei klaidos.

1. I _______ Spanish.

Correct! Wrong!

2. How old are you?

Correct! Wrong!

3. _______ brother lives in London.

Correct! Wrong!

4. When _______ Julia come back from her holidays?

Correct! Wrong!

5. I _______ up at 7 o’clock every morning.

Correct! Wrong!

6. Look! The train _______ .

Correct! Wrong!

7. I’ve never _______ to India.

Correct! Wrong!

8. How _______ money have you got?

Correct! Wrong!

9. Dubai has _______ building in the world.

Correct! Wrong!

10. He’s interested _______ learning English.

Correct! Wrong!

11. What _______ in Paris last weekend?

Correct! Wrong!

12. We _______ really impressed by Eiffel Tower.

Correct! Wrong!

13. ______ English people love fish and chips.

Correct! Wrong!

14. I love your dress! It is _______ than mine.

Correct! Wrong!

15. My parents _______ married since 1975.

Correct! Wrong!

16. _______ I start a full time job I would like to travel the world.

Correct! Wrong!

17. There aren’t _______ people here.

Correct! Wrong!

18. You were driving too fast _______ you?’, said the policeman.

Correct! Wrong!

19. I asked _______ .

Correct! Wrong!

20. I worked all last summer, but I wish I _______ gone on holiday instead.

Correct! Wrong!

21. The boy saw _______ in the mirror and started to cry.

Correct! Wrong!

22. Read this sign here, not _______ one over there!

Correct! Wrong!

23. Barcelona is the most attractive city _______ .

Correct! Wrong!

24. A lot of products _______ in America.

Correct! Wrong!

25. If I _______ earlier, I wouldn’t have been late for job interview.

Correct! Wrong!

26. He’s so _______! I’m not _______ in anything he says.

Correct! Wrong!

27. I love all fruit, but ________ raspberries.

Correct! Wrong!

28. If it rains, we ________ have the barbeque.

Correct! Wrong!

29. The doctor gave me a ________ for some medicine yesterday.

Correct! Wrong!

30. Daniel ________ come to Edinburgh with us on Sunday, but he’s not sure yet.

Correct! Wrong!

31. Tom’s looking forward ________ his new job next month.

Correct! Wrong!

32. I was excited about going to Italy to see my cousin, as I ________ him for fifteen years.

Correct! Wrong!

33. ‘If you work hard, you will pass all your exams!’, I ________ .

Correct! Wrong!

34. We have been ________ that a new shopping centre should be built.

Correct! Wrong!

35. I like him because he makes me ________ .

Correct! Wrong!

36. I’d like ________ information, please.

Correct! Wrong!

37. I wish ________ English.

Correct! Wrong!

38. I’d ________ go to bed than watch the late night film, I’m quite tired this evening.

Correct! Wrong!

39. We need to go to the supermarket as there is only _______ milk left.

Correct! Wrong!

40. We would never have had the accident if you __________ so fast.

Correct! Wrong!

Anglų kalbos testas
Jūsų Anglų k. lygis A.1
Jūsų Anglų k. lygis A.2
Jūsų Anglų k. lygis B.1
Jūsų Anglų k. lygis B.2
Jūsų Anglų k. lygis C.1
Jūsų Anglų k. lygis C.2

Share your Results:

Anglų kalbos lygiai

BASIC

A0 (Starter) Niekada anksčiau nesimokęs anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

A1 (Elementary) Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti. Geba parašyti paprastą, trumpą tekstą.

A2 (Pre-Intermediate) Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis. Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose. Geba rašyti trumpas, paprastas pastabas, žinutes ar laišką.

INDEPENDENT

B1 (Intermediate) Geba suprasti tekstą apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.

B2 (Upper-Intermediate) Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

PROFICIENT

C1 (Advanced) Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus. Geba spontaniškai, laisvai išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose.

C2 (Proficiency) Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakoja diskusijas, pasakojimus ar nuomones. Geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba rašyti specialybės ar grožinės literatūros tekstų santraukas ir apžvalgas.